Klima og miljø

Definisjon: Miljødimensjonen under bærekraftig utvikling dreier seg om å ta vare på naturen og klimaet.

Jorda var næringsrik i Innerdalen og det vokste mye der. De hadde kommet frem til at jorda var så god at det var mulighet for å dyrke korn. Det var mye småfisk i Inna før, men etter oppdemmingen ble det et veldig godt fiskevann. Ifølge Stein Grue er det i dag produksjon av 4-5 tusen fisk i Innerdalsmagasinet, og dette er en stor ressurs for bygda.

Kilde: Stein Grue

Vi trenger strøm. Vannkraft er bærekraftig og er et meget godt alternativ til olje, gass og kull. Man må ofre mye areal, i dette tilfellet ekstremt god matjord, for å bruke vannkraft, og det er synd. Likevel kan man velge å se på den lyse siden; Innerdalsmagasinet er et veldig vakkert og godt fiskevann, og vi får bærekraftig strøm. Lærer på Kvikne skole, Anne Lise Røstad Fossum, mener at Innerdalsvatnet kan være grunnen til at Tynset kommune har hatt god nok råd til å beholde skolen på Kvikne. Grunneiere av Innerdalen har jaktrettigheter på rein og rype. Antall dyr som kan felles bestemmes fra år til år avhengig av den årlige dyretellingen. Andre dyr som finnes i Innerdalen er blant annet rev, hare, elg røyskatt, mus, lemen og jerv.

Kilde: Stein Grue

Litjfossen kraftverk. Foto: Tor Landlaupet

Mange ble redde for at det kunne bli mer tungvint å hente sauene om høsten fordi de da måtte gå rundt magasinet, i stedet for å gå rett over dalen som de hadde gjort før. Det ble en stor endring i hvor sauene gikk på grunn av oppdemmingen. I dag er e-bjeller populært hos sauebonden, og det går an å spore hvor sauen går. Reinen ble også sterkt påvirket av oppdemmingen. Før var det rein ved Kviknebrona som beitet i Innerdalen. Dette er helt borte i dag og det finnes nesten ikke rein på framsida av Innerdalsvatnet lengre.

Kilde: Kåre Mjøen

Henting av sauer Foto: Kåre Mjøen

På grunn av kalkrik og næringsrik grunn var det et uvanlig mangfold av arter. Noen arter var sjeldne, som for eksempel svartkurle, blodmarihånd, fjelltettegras og dvergmispel. I en rapport fra 1998 ble det registrert 331 karplanter i Innerdalen. Dette er et høyt antall arter for en dal i Midt-Norge.

Kilde 1

Kilde 2: Eystein Bekken

Lokalklimaet rundt Innerdalsvatnet har endret seg etter utbyggingen. Den store isflaten vil gi en lavere temperatur på våren, men også gi en høyere temperatur utover høsten før det fryser til. 

Kilde: Eystein Bekken